Splošni pogoji

 
 

Ne podcenjuj malih problemov, ker imajo potencial, da postanejo veliki.

Pregovor

Splošni pogoji sodelovanja

Prosimo Vas, da še pred prijavo na regresijo v prejšnja življenja (PLSR) in v življenje med življenji (BLSR) po metodi dr. Michaela Newtona ter svetovanja za kakovostnejše življenje, ki jih ponuja ponudnik in izvajalec storitev regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje preko teh spletnih strani, pozorno preberete pogoje sodelovanja. Na regresijo v prejšnja življenja (PLSR) in v življenje med življenji (BLSR) se ne morete prijaviti, če se ne strinjate z navedenimi pogoji.
 

Splošne definicije in opredelitve

Storitve in svetovanje, objavljenje na spletni strani www.regresija.net ne nadomeščajo zdravniškega zdravljenja in ne sodijo med uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. V primeru zdravstvenih težav oz. bolezni se posvetujte tudi s svojim osebnim zdravnikom. Regresoterapija, ki se jo izvaja na naročniku storitev, v nobenem primeru ne nadomešča tradicionalnega terapevtskega pristopa in zdravljenja uradne medicine. Regresoterapija prav tako v Sloveniji ni uradno priznana metoda zdravljenja in psihoterapije, je pa vaša pravica, ki jo lahko izkoristite, da bi bilo Vaše življenje bolj kakovostno. Prav tako je potrebno upoštevati, da je uradna medicina in medicinsko zdravljenje v Sloveniji edina uradno priznana oblika zdravljenja. Regresoterapija se izvaja na osnovi prostovoljne odločitve posameznika, zato je ponudnik in izvajalec storitev regresoterapije v celoti oproščen prevzemanja kakršnihkoli odgovornosti za zamujeno medicinsko zdravljenje v primeru, da ga je naročnik storitev zavrnil po svoji volji.

Ponudnik storitev regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje ne postavlja nikakršnih diagnoz. Vsa izboljšanja psihičnega zdravja lahko uradno potrdi le zdravnik ali specialist, ki na podlagi novih pregledov določi nadaljnje zdravljenje in uporabo zdravil, ali pa zdravljenje ukine, v kolikor to ni več potrebno.

V okviru ponudbe na spletni strani www.regresija.net, ponudnik in izvajalec storitev regresoterapije ponuja storitve, ki imajo namen pomagati naročniku storitev do razumevanja različnih življenjskih situacij s pomočjo drugačnih pogledov na stvari, in v nobenem primeru ne kot psihoterapija. Beseda "zdravljenje" ali "terapija" je omejeno zgolj v smislu in v smeri izboljšanja kakovosti življenja preko različnega razumevanja oziroma pogledov na stvarnost, in nikakor ne v smeri psihološkega ali fizičnega zdravljenja oz. psihoterapije.

Izvajalec in ponudnik storitev regresoterapije je svoje znanje za opravljanje storitev pridobival v ZDA pri dr. Lindi Backman, nekdanji dolgoletni sodelavki dr. Michaela Newtona, in želi svoje znanje ter storitve ponujati izključno z namenom izboljšanja kakovosti življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik storitev regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje ne prevzema nobene materialne ali moralne odgovornosti, vezane na kakršnokoli tveganje ali izgubo, ki bi neposredno ali posredno nastala kot posledica celotne vsebine teh spletnih strani, kot tudi v primeru izvajanja storitev regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje. Avtorji tega spletišča niso odgovorni za nastalo škodo ali izgubljeni dobiček oz. nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe vsebin na teh spletnih straneh ali nezmožnosti uporabe le-teh.
 
Naročnik storitev regresoterapije je posebej seznanjem z dejstvom, da morebitna odklonitev že izvajanega medicinskega zdravljenja lahko privede do škodljivih posledic za njegovo psihično zdravje. Ponudnik in izvajalec storitev regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje v nobenem primeru naročnika storitev ne navaja na opustitev medicinskega zdravljenja, ampak mu ga nasprotno celo izrecno svetuje in priporoča, zato ne prevzema nobene materialne ali moralne odgovornosti za naročnikovo ravnanje, ki je nasprotno tem opozorilom in priporočilom.
 
Naročnik storitev je prav tako seznanjen, da storitve regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje ne zagotavljajo delnega ali popolnega psihičnega ozdravljenja ali odprave simptomov psihičnih in drugih bolezni.
 
Za obisk in opravljene storitve, ki jih ponudnik in izvajalec storitev ponuja v okviru spletne strani www.regresija.net, naročnik storitev v celoti prevzema vso odgovornost. V primeru dvoma o tem, ali so ponujete storitve primerne za naročnika storitev, sploh, če je v kakršnemkoli procesu zdravljenja (fizičnega ail psihološkega), svetujemo, da se pred obiskom posvetujete z osebnim zdravnikom ali svojim psihoterapevtom.
 

Obveznost naročnika storitev

S prijavo na storitve regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje se naročnik storitev obvezuje poravnati prispevek za storitve v skladu z veljavnimi pogoji in cenami, ki so navedene v ceniku, ki ga prejme po elektronski pošti za tem, ko izpolne informativni kontaktni obrazec na spletni strani www.regresija.net/kontakt-in-prijava.
 
Obveznost celotnega plačila opravljenih storitev ni omejena z morebitno neuspešnostjo seanse regresoterapije, pod kar se šteje, da naročnik storitev ne uspe priklicati spominov na prejšnja življenja (PLSR) in/ ali življenje med življenji (BLSR), v primeru ponovitve seanse regresoterapije pa naročnik storitev plača polovični znesek po rednem ceniku.
 

Zavarovanje za primer neuspele seanse

Ker ponudnik in izvajalec storitev zaradi objektivnih razlogov ne more zagotoviti, da bo naročnik storitev dosegel priklic spominov na pretekla življenja (PLSR) in/ ali življenje med življenji (BLSR), omogoča naročniku storitev doplačilo za zavarovanje za primer neuspele prve izvedbe seanse regresoterapije. V tem primeru ima naročnik storitev pravico do ponovitve seanse regresoterapije brez dodatnih stroškov.

Kot neuspela seansa se šteje, da naročnik storitev zaradi kakršnihkoli vzrokov ni uspel priti v dovolj globoko stanje hipnotičnega transa, ki je potrebno za priklic spominov na pretekla življenja (PLSR) in/ ali življenje med življenji (BLSR). Ponovitev seanse se izvede v novem terminu, ki ga dogovorita ponudnik in izvajalec storitev ter naročnik storitev. Zavarovanje za primer neuspele seanse vključuje eno ponovitev seanse regresoterapije, za dodatne ponovitve, ki bi jih želel izvesti naročnik storitev, pa mora za posamezno ponovljeno seanso regresoterapije doplačati polovičen znesek po rednem ceniku.

 

Plačilni pogoji

Naročnik storitev regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje se obvezuje poravnati prispevek za naročene storitve v enem obroku, če ni drugače dogovorjeno in potrjeno z dokumentacijo, na poslovni račun SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p., Kvedrova cesta 5, 1000 Ljubljana, ki je odprt pri SKB d.d. (IBAN SI56 0317 1100 1094 142).

Plačane storitve niso prenosljive na tretjo osebo, razen če to ni dogovorjeno in potrjeno z dokumentacijo, ki je bila med ponudnikom storitev in naročnikom storitev izmenjana preko navadne ali elektronske pošte. Vsakršna korespondenca po elektronski pošti se šteje za uradno potrditev dogovora in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora. Ustni ali telefonski dogovori nimajo teže dokazovanja in so v tem pogledu nični.

V primeru zamude s plačilom ima ponudnik storitev pravico obračunati pogodbene zamudne obresti v višini 13% letno, ki jih mora naročnik storitev plačati poleg glavnice.

Odstop oz. preklic naročila storitev

Naročnik storitev regresoterapija in svetovanja za kakovostnejše življenje ima pravico prijavo na regresoterapijo preklicati oz. odpovedati, če izvajalcu storitev SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p. v roku najmanj 3 dni pred dogovorjenim in potrjenim terminom pisno po navadni ali elektronski pošti sporoči, da odstopa od prijave (v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov) ter je tudi ponudnik storitev potrdil, da je prejel poslani preklic. Manipulativni stroški v tem primeru znašajo 15 EUR (DDV ni obračunan, ker ponudnik izobraževalnih webinarjev ni DDV zavezanec). Enako velja tudi za prestavitev že dogovorjenega termina na drug datum.
 
Ponudnik in Izvajalec storitev regresoterapija in svetovanja za kakovostnejše življenje si pridrži pravico dogovorjeni termin odpovedati ali ga v dogovoru z naročnikom storitev izvesti v drugačnem terminu kot je to prvotno načrtoval. Ponudnik in izvajalec storitev se zaveže, da bo naročnika storitev o tej spremembi pravočasno obvestil in mu v primeru odpovedi oz. prestavitve termina, s katero se naročnik storitev ne bi strinjal, brezobrestno povrnil vse že plačane obroke oz. celoten vplačan znesek.
 

Izvedba storitev regresoterapije

Postopek regresije sam po sebi ne zagotavlja priklica spominov na prejšnja življenja (PLSR) in/ ali življenje med življenji (BLSR) pri klientu, prav tako ne zagotavlja pridobitve odgovorov na vprašanja, ki jih klient želi dobiti, saj je to odvisno od posameznika in njegove zmožnosti procesiranja izzvanih spominov ter psihičnih predispozicij, ki igrajo ključno vlogo pri tem, kakšni bodo izzvani spomini in izkustvo v smislu kvalitete ter, ali bo seansa sploh uspela.

Ponudnik in Izvajalec storitev regresoterapije na to ne more vplivati, saj je njegova vloga in odgovornost omejena na to, da korektno in profesionalno opravi postopek ter zagotovi primerne - optimalne pogoje za delo, zato se vplačan znesek za storitve v nobnem primeru ne vrača, naročnik storitev pa ima v primeru neuspele seanse možnost ponovitve proti plačilu (pri ponovitvi neuspele seanse plača polovičen znesek po rednem ceniku), ali ob prijavi doplačati zavarovanje za primer neuspele prve izvedbe. Kot neuspelo seanso se razume, da klient ne doseže ustrezne stopnje hipnotičnega transa, ki ga zahteva posamezna seansa regresije.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva na spletišču so informativne narave in v nobeni obliki ne morejo in niso pravno zavezujoče. Vsebina spletišča je splošne narave informiranja in je lahko zastarela. Če niste prepričani o točnosti podatkov, ki so navedeni na teh spletnih straeh, se vedno obrnite na ustrezno institucijo, nove izsledke in načine zdravljenja, ki jih izvaja uradna medicina.
 

Uporaba podatkov naročnika storitev

Naročnik storitev dovoli, da se vsebina regresoterapije objavi med Študijami primerov na spletni strani www.regresija.net ali za neman izdaje katerihkoli drugih vsebin, kot je npr. knjiga, vendar brez objave osebnih podatkov, ki bi kakorkoli razkrivali identiteto naročnika storitev ali utegnili prispevati k prepoznavanju njegove identitete. Pri morebitnih objavah vsebine regresoterapije, se bo ime naročnika storitev nadomestilo z nazivom "klient", v podpisu pa se bo uporabila oblika imena s polno besedo brez priimka, in ime kraja, s katerega prihaja naročnik storitev (na primer: Mojca, Ljubljana). V primeru, da bi tudi takšna oblika navajanja osebnih podatkov naročnika storitev zaradi različnih vzrokov lahko vodila k razkritju njegove identitete, ima naročnik storitev pravico zahtevati, da se njegovo ime spremeni, ostane pa navedba kraja, iz katerega prihaja, vendar se tudi v tem primeru lahko uporabi ime prvega večjega kraja, ki se nahaja v bližini kraja, iz katerega prihaja naročnik storitev. Na to mora naročnik storitev posebej opozoriti ponudnika in izvajalca storitev. Enaki pogoji veljajo tudi za objavo mnenj in vtisov, ki jih naročnik storitev po svoji želji prostovoljno pošlje ponudniku in izvajalcu storitev zaradi objave na spletnem mestu www.regresija.net/regresija/vtisi-in-mnenja-klientov.  
 

Varstvo podatkov

Kakršnekoli podatki, ki jih avtorji tega spletišča pridobijo na kakršenkoli način preko spletišča, so namenjeni izključno za lastne potrebe avtorjev. V primeru zbiranja osebnih podatkov se le-te varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Enako velja tudi za osebne podatke, ki jih ponudniku storitev regresoterapije in svetovanja za kakovostnejše življenje posreduje naročnik storitev.
 

Končne določbe

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletišča ali storitev regresoterapija in svetovanja za kakovostnejše življenje, ki jih ponuja izvajalec storitev, se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
 
Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se obrnite na info@regresija.net.